Allmänna villkor för Advokatfirman Vedin & Thors

 1. Inledning och uppdragets omfattning
  1. Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som Advokatfirman Vedin & Thors, 559172-1146, tillhandahåller sina klienter.
  2. Eventuella tillägg och ändringar i Villkoren ska ingås skriftligen i en överenskommelse med Advokatfirman.
  3. Vid sidan av dessa Villkor gäller Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Reglerna om god advokatsed har företräde framför Villkoren om det skulle förekomma oförenliga bestämmelser.
  4. Alla uppdrag ingås med Advokatfirman och inte med någon enskild fysisk person som är verksam på Advokatfirman. Detta gäller även om det finns önskemål om att uppdraget ska utföras av en eller flera specifika personer verksamma på Advokatfirman. Advokatfirmans anställda omfattas således av Villkoren och har inget personligt ansvar om inte annat följer av tvingande svensk lag.
  5. Vår rådgivning är begränsad till svensk rätt. I särskilda fall kan vi uttrycka en uppfattning om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, utan att detta utgör juridisk rådgivning.
  6. Vår rådgivning omfattar inte skatterådgivning eller finansiell rådgivning, om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form.
  7. Vår rådgivning omfattar inte redovisnings- eller affärsmässiga konsekvenser av olika beslut, investeringar eller transaktioner.
 2. Identifiering av klient
  1. Enligt lag är vi i vissa fall skyldiga att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt arten och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas.
  2. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende våra klienter och andra personer som för våra klienters räkning är involverad i uppdraget och även för de fysiska personer som är huvudmän för juridiska personer. Vi kan också komma att be om information och dokumentation angående varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att kontrollera de uppgifter vi får och vi kan därför i vissa fall ha behov av att inhämta information från privata eller offentliga register eller andra externa källor.
  3. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism och är i samband med sådan anmälan förhindrade att underrätta er om att misstankar föreligger och att anmälan gjorts.
  4. Vi kan inte hållas ansvariga för direkt eller indirekt skada som ni åsamkats på grund av att vi fullgjort våra skyldigheter enligt ovan.
  5. Vi kan vara förhindrade att företräda er om det finns en intressekonflikt i förhållande till en annan klient (jäv). Vi genomför därför alltid en kontroll av om det finns en intressekonflikt innan vi åtar oss ett nytt uppdrag.
 3. Sekretess och immateriella rättigheter
  1. I enlighet med reglerna om god advokatsed iakttar vi sekretess angående den information som vi erhåller från våra klienter.
  2. Upphovsrätten till våra arbetsresultat och råd tillhör oss. Ni har rätt att använda arbetsresultaten och råden från oss för det avsedda ändamålet men inte att sprida dessa eller använda dessa för andra ändamål.
 4. Arvoden och kostnader
  1. Våra arvoden bestäms i enlighet med god advokatsed och utifrån nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rört, eventuella risker för Advokatfirman, eventuell tidspress och uppnått resultat.
  2. Om det är möjligt kan vi, på er begäran, göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till. En sådan uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid aktuell tidpunkt och är inte någon offert om fast pris.
  3. Vi förbehåller oss rätt att göra utlägg för resor och kostnader hänförliga till uppdraget.
  4. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden ska i normalfallet den förlorande parten betala den vinnande partens rättegångskostnader. Oavsett detta är ni dock betalningsansvarig gentemot oss för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft.
  5. Om ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring för vårt arvode och våra utlägg, ändrar inte detta på förhållandet att ni är betalningsskyldig gentemot Advokatfirman. Observera även att det inte är säkert att allt arvode och utlägg täcks av försäkringen. Vi är inte bundna av eventuella begränsningar i timarvodesnivå enligt försäkringsvillkoren.
 5. Fakturering
  1. Vi fakturerar i normalfallet löpande. Om inget annat har avtalats är betalningsvillkoret 30 dagar. Vi debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid försenad betalning.
  2. Vi kan begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. En begäran om förskott är då ingen uppskattad eller avtalad begränsning av vårt arvode eller våra kostnader.
  3. Betalas inte faktura i tid får Advokatfirman, i enlighet med regler för god advokatsed, frånträda uppdraget och avstå från att utföra ytterligare arbete för er räkning.
 6. Ansvarsförsäkring
  1. Vi upprätthåller en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.
 7. Personuppgifter
  1. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Se ytterligare information omkring detta på vår hemsida.
 8. Ansvarsbegränsningar
  1. Advokatfirmans ansvar för skada som ni har vållats på grund av fel eller försummelse från vår sida är begränsat till 27 miljoner kr per skada, jurist och år. Om arvodet för uppdraget understiger 500 000 kr, ska Advokatfirman ansvar dock vara begränsat till 5 miljoner kr.
  2. Advokatfirmans ansvar gentemot er reduceras med eventuell ersättning som ni kan få ut enligt försäkring, avtal eller annan förbindelse.
  3. Advokatfirman är inte ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt förlust, följdskada eller följdförlust. Advokatfirmans ansvar omfattar inte heller eventuell skada som uppstått hos tredje man.
  4. Advokatfirman är inte ansvarig för förlust eller skada, som uppkommit till följd av att ni påförts, eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg, om inte uppdraget omfattat skatterättslig rådgivning.
  5. Om Advokatfirman på ert uppdrag instruerar andra rådgivare eller fackmän ska dessa anses oberoende av oss och Advokatfirman ansvarar inte för råd som de ger. Advokatfirman ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare fakturerar.
 9. Kommunikation
  1. Vi använder oss av elektronisk kommunikation, till exempel e-post eller internet. Detta är förenat med vissa risker och vi tar inget ansvar för dessa risker.
  2. Våra spam- och virusfilter och övriga säkerhetssystem kan ibland filtrera bort e-post. När ni skickar viktig e-post till oss bör ni därför följa upp denna på lämpligt sätt.
 10. Uppdragets upphörande
  1. Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Vid sådant förhållande är ni endast betalningsskyldig för det arbete vi utfört och de kostnader vi haft före det att uppdraget avslutades.
  2. Lag och god advokatsed anger under vilka förutsättningar vi har rätt, eller är skyldiga, att avböja eller frånträda uppdrag.
 11. Övrigt
  1. Villkoren kan komma att ändras och dessa ändringar gäller då endast uppdrag som påbörjades efter det att ändringarna införts.
 12. Klagomål, tidsfrister och tvistelösning (näringsidkare)
  1. Krav mot Advokatfirman ska framföras till oss så snart ni har fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet.
  2. Krav får inte framställas senare än 6 månader efter det att omständigheterna, som ligger till grund för kravet, blev kända för er, eller borde ha blivit kända för er, om ni gjort rimliga undersökningar. Under alla förhållanden får inte krav framställas senare än 12 månader efter det att den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser.
  3. Tvist med anledning av Villkoren, eventuella särskilda villkor för uppdraget, Advokatfirmans uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Skiljeförfarandet och en eventuell framtida skiljedom ska omfattas av sekretess.
  4. Oavsett vad som följer av punkten 12.4, har Advokatfirman rätt att väcka talan vid behörig domstol såvitt avser förfallna fordringar mot er.
 13. Klagomål, tidsfrister och tvistelösning (konsument)
  1. Krav mot Advokatfirman ska framföras så snart ni har fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet.
  2. Krav får inte framställas senare än 6 månader efter det att omständigheterna, som ligger till grund för kravet, blev kända för er, eller borde ha blivit kända för er om ni gjort rimliga undersökningar. Under alla förhållanden får inte krav framställas senare än tre år efter det att uppdraget slutfördes eller från det att den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser.
  3. Tvist med anledning av Villkoren, eventuella särskilda villkor för uppdraget, Advokatfirmans uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras av allmän domstol.
  4. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatfirma. En advokat är skyldig att medverka i nämndens prövning och följa nämndens beslut. Se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Konsument har alltså, oavsett vad som anges i punkten 13.4 ovan, rätt att erhålla prövning hos Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd enligt de regler som anges där.
© Copyright Advokatfirman Vedin & Thors AB