Information om Advokatfirman Vedin & Thors behandling av personuppgifter ( GDPR)

Allmänt
Denna policy beskriver hur Advokatfirman Vedin & Thors AB behandlar personuppgifter som det erhåller i samband med uppdrag och i övrigt inom dess verksamhet.

Du är som uppdragsgivare inte skyldig att lämna oss Dina eller annans personuppgifter men om så inte sker innebär det också att vi inte kan åta oss Ditt ärende eftersom vi då inte kan genomföra nödvändiga jävs- och penningtvättskontroller.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävskontroller samt i vissa fall penningtvättskontroller. Vi behandlar också uppgifterna för att utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata Dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål samt även för att i vissa fall uppfylla krav uppställda enligt lag eller Advokatsamfundets regelverk.

Personuppgifterna behandlas för att vi skall kunna fullgöra de uppdrag vi har såväl enligt avtal med våra klienter samt när vi utför arbete såsom exempelvis offentliga försvarare, juridiska biträden m m.

När det gäller behandling av personuppgifter avseende motparter och företrädare för dessa är den lagliga grunden en avvägning av olika intressen. Vår bedömning är då att en sådan behandling är nödvändiga för att vi skall kunna fullgöra de åtaganden vi har gentemot våra klienter och att deras intressen väger tyngre än i förekommande fall motstående intressen.

Personuppgifterna kan ibland även användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys och statistik. Detta utifrån att vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Uppdrag som konkursförvaltare
Våra advokater åtar sig uppdrag som konkursförvaltare. Detta innebär då att de inträder som företrädare för konkursboet och sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i detta.

Konkursförvaltaren bestämmer då också om verksamheten skall drivas vidare eller om tillgångarna skall avyttras omgående. Konkursförvaltaren har ett uppdrag grundat på bestämmelserna i konkurslagen att realisera den egendom som finns i boet och förvaltaren är den som ensam har rätt att företräda konkursboet.

Konkursförvaltaren hanterar i sitt uppdrag som extern förvaltare också personuppgifter å konkursboets räkning. Det är då konkursboet och inte Advokatfirman Vedin & Thors som är ansvarigt för hanteringen av nämnda personuppgifter.

Överföring av personuppgifter
Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående annat än då detta särskilt överenskommits med Dig som klient, då det är nödvändigt inom ramen för vårt uppdrag för att tillvarata Dina rättigheter, om det krävs för att fullgöra lagstadgad skyldighet eller myndighetsbeslut eller för det fall vi anlitar utomstående att utföra tjänster för vår räkning.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till domstolar, motparter eller deras ombud och myndigheter om detta bedöms nödvändigt för att tillvarata Dina intressen.

Hur länge sparas personuppgifterna
I enlighet med våra skyldigheter utifrån de regler om god advokatsed vi har att följa sparas uppgifterna under 10 år från dagen ärendet avslutats eller under den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Din rätt att begära information
Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära information om behandlingen av de personuppgifter som rör Dig själv. Vi kommer också att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga på Din begäran eller på eget initiativ om vi upptäcker felaktigheter.

Du har också rätt att begära att Dina egna uppgifter inte används av oss för marknadsföringsändamål och även rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om Du är missnöjd
Om Du skulle vara missnöjd med hur vi behandlar Dina personuppgifter kan Du lämna in ett klagomål till Datainspektionen och påtala detta. Du kan också vända Dig till den tillsynsmyndighet som finns i det land där Du bor eller arbetar.

Kontaktinformation
Vid frågor eller vid andra önskemål gällande personuppgifter kontakta vår kontorschef Jonas Vedin, jonas@vedinthors.se, tfn: 0660-153 75.

© Copyright Advokatfirman Vedin & Thors AB